Giới thiệu

THÔNG TIN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

11/20/2017 2:11:34 PM
THÔNG TIN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VU, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

I. Chức năng của Phòng

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, kế toán, thống kê, quản lý các quỹ của Trường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác kế hoạch, tài chính

- Soạn thảo các văn bản quản lý công tác kế hoạch, tài chính của Nhà Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm và theo từng thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu hàng năm của Nhà trường theo quy định của pháp luật về chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước;

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, người học và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của Trường theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý, thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Nhà trường;

- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành; bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán đúng quy định;

- Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;

- Xây dựng Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong Trường.

2. Công tác khác

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức của đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức của đơn vị;

- Tổ chức đánh giá, xếp loại và xét bình bầu thi đua đối với viên chức quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản của Nhà trường giao cho đơn vị đúng quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của đơn vị và do Hiệu trưởng phân công.

B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. TS. Nguyễn Xuân Hảo - Trưởng phòng

- Phụ trách chung, trực tiếp thực hiện công tác quản lý và phát triển đội ngũ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác thi đua khen thưởng đối với viên chức thuộc Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính theo quy định kèm theo Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB ngày 22/11/2017 .

- Tham mưu ra quyết định kiểm tra tài chính, kiểm tra kế toán, kiểm toán, thẩm tra và xét duyệt quyết toán trong nội bộ Trường.

- Trực tiếp tham mưu với Hiệu trưởng xem xét quyết định đầu tư và phê duyệt các dự án, thủ tục xây dựng cơ bản, mua sắm, thanh lý tài sản.

- Chỉ đạo và tổng hợp thống kê chi tiết việc sử dụng kinh phí hàng năm để cân đối thu chi hàng kỳ (tháng, quý, năm…).

- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Kiểm soát việc chấp hành các chính sách kinh tế, tài chính, các chế độ tiêu chuẩn, định mức hiện hành, nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách, chế độ quản lý tiền mặt và kỷ luật tài chính của Nhà nước trong Trường.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng theo thẩm quyền được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng, tổ chức Đảng và đoàn thể phân công.

2. CN. Mai Thị Huyền Nga - Phó Trưởng phòng - Kế toán trưởng

- Thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo Điều 25 của quy định kèm theo Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB ngày 22/11/2017 và thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 46/TB-ĐHQB ngày 11/01/2017 của Trường Đại học Quảng Bình.

- Triển khai và báo cáo số liệu cho Trưởng phòng về công tác thống kê chi tiết việc sử dụng kinh phí hàng năm để cân đối thu chi hàng kỳ (tháng, quý, năm,...)

- Tham gia xây dựng, tổng hợp và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của nhà Trường theo sự phân công của Trưởng phòng và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Giúp Trưởng phòng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản của Nhà trường giao cho Phòng đúng quy định;

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ máy kế toán hàng tháng và đề xuất kế hoạch trong tháng tới để Trưởng phòng tập hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

- Thay mặt Trưởng phòng tham gia các cuộc họp giao ban, chủ trì các cuộc họp của Phòng và xử lý các công việc liên quan khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng giao.

- Tham gia và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do tổ chức đảng và đoàn thể giao.

3. ThS. Lê Thị Hải Vân

- Thực hiện đúng nhiệm vụ công tác Kế toán theo Thông báo số 46/TB-ĐHQB ngày 11/01/2017 của Trường Đại học Quảng Bình.

- Xây dựng kế hoạch tài chính về: mua sắm TSCĐ, CCDC, vật tư, hàng hóa chuyên môn, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên; các khoản chi thường xuyên; kinh phí các khoản hỗ trợ của ngân sách ngoài kế hoạch dự toán giao hàng năm; công nợ tạm ứng cá nhân; học phí đóng góp từ người học;

- Thực hiện một số công việc khác liên quan đến công tác thống kê, kế hoạch tài chính do Trưởng phòng phân công.

- Tham gia và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do tổ chức đảng và đoàn thể giao.

4. CN. Nguyễn Thị Tuyết Minh

- Thực hiện đúng nhiệm vụ công tác Kế toán theo Thông báo số 46/TB-ĐHQB ngày 11/01/2017 của Trường Đại học Quảng Bình.

- Xây dựng kế hoạch tài chính về: các nguồn kinh phí của nhà trường; công nợ phải thu, phải trả với các đơn vị liên kết đào tạo; các khoản phải thu phải trả của nhà trường; các dịch vụ (Giữ xe của trường, thuê ATM, thuê phòng học, dịch vụ cà phê, thuê địa điểm, sân thể thao, … ); kế hoạch thu, chi tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ DN;

- Thống kê chi tiết và báo cáo việc sử dụng kinh phí hàng năm được giao với Trưởng phòng để cân đối thu chi hàng kỳ (tháng, quý, năm,…);

- Thực hiện một số công việc khác liên quan đến công tác thống kê, kế hoạch tài chính do Trưởng phòng phân công.

- Tham gia và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do tổ chức đảng và đoàn thể giao.

5. CN. Lê Thị Hồng Vân

- Thực hiện đúng nhiệm vụ công tác Kế toán theo Thông báo số 46/TB-ĐHQB ngày 11/01/2017 của Trường Đại học Quảng Bình.

- Xây dựng kế hoạch tài chính bộ phận về: tiền lương và các khoản trích theo lương; chi phí khoán thường xuyên theo quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường; các khoản tiền lương tăng thêm, tiền vượt giờ của giảng viên, tiền làm thêm giờ của CB, GV; các khoản chi thường xuyên đối với các đối tượng ngoài trường (Giảng viên thỉnh giảng, các tổ chức xã hội, …); các khoản hỗ trợ chi phí học tập của CB, GV, các khoản chi hỗ trợ lễ, tết từ Quỹ phúc lợi, các khoản chi khen thưởng theo quy định cho CB, GV; kinh phí đề tài KHCN cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp Bộ;

- Thực hiện một số công việc khác liên quan đến công tác thống kê, kế hoạch tài chính do Trưởng phòng phân công.

- Tham gia và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do tổ chức đảng và đoàn thể giao.

6. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

                                                                     

- Thực hiện đúng nhiệm vụ công tác Kế toán theo Thông báo số 46/TB-ĐHQB ngày 11/01/2017 của Trường Đại học Quảng Bình.

- Xây dựng kế hoạch tài chính về: các khoản thu học phí các hệ đào tạo, các khoản thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác của nhà trường;

- Thực hiện một số công việc khác liên quan đến công tác thống kê, kế hoạch tài chính do Trưởng phòng phân công. Theo dõi chấm công hàng tháng, ghi chép và hoàn thiện các văn bản hội họp của Phòng.

- Tham gia và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do tổ chức đảng và đoàn thể giao.

7. CN. Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 

 

 

- Công tác văn thư của phòng;

- Thực hiện một số công việc khác liên quan đến nhệm vụ của Phòng do Trưởng phòng phân công.

- Tham gia và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do tổ chức đảng và đoàn thể giao.

- Thực hiện đúng nhiệm vụ công tác Kế toán theo Thông báo số 46/TB-ĐHQB ngày 11/01/2017 của Trường Đại học Quảng Bình.

          

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình