Các loại Văn bản

Quyết địn về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản

3/2/2012 11:19:25 AM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Q.BÌNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

    Số:  1712/QĐ-ĐHQB                                 Quảng Bình, ngày  25  tháng 10  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản

trong Trường Đại học Quảng Bình

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

Căn cứ Chương VI của “Điều lệ Trường Đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-ĐHQB ngày 24/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức;

 

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Quản trị,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Quảng Bình”. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quy định đã ban hành trước đây.

Điều 2: Các ông, bà Trưởng Phòng: Quản trị, Kế hoạch - Tài chính, và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, QT.

                                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                          PGS.TS Hoàng Dương Hùng

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình