Các loại Văn bản

Quy trình thanh toán tạm ứng của Trường Đại học Quảng Bình

2/10/2012 2:48:16 PM

  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Q.BÌNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  106/QĐ - ĐHQB                                       Quảng Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình tạm ứng,

thanh toán của Trường Đại học Quảng Bình


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

           Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình;

          Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ các trường Đại học;

          Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

          Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình tạm ứng, thanh toán” của Trường Đại học Quảng Bình.

          Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Các quy định của Trường trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

          Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường Đại học Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

           Nơi nhận:                                                              HIỆU TRƯỞNG

-          Như  Điều 3

-          HT và các PHT

-          Website của trường

-         Lưu VT, KHTC                                                                                                (Đã ký)

 

 

                   PGS.TS Hoàng Dương Hùng

         

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình