Cơ cấu tổ chức

KẾT QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 - 2017

11/20/2017 4:15:35 PM

Phn I

TNG KT THC HIN NHIM VNĂM HC 2016-2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 1098/KH-ĐHQB ngày 26/6/2017 của Trường Đại học Quảng Bình về việc tổng kết, đánh giá, phân loại viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017, Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, như sau: 

1. Đặc điểm tình hình của đơn vị

1.1 Thuận lợi

            - Được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường trong các hoạt động chuyên môn.

            - Có sự phối kết hợp ngày càng chặt chẽ, cụ thể và có hiệu quả hơn giữa các đơn vị khoa, phòng, trung tâm trong nhà trường đạt được nhiều kết quả tốt trong chuyên môn và các hoạt động khác.

            - Đội ngũ cán bộ đủ để bố trí các phần hành kế toán, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc được trang bị tương đối đầy đủ.

            - CBNV trong phòng đều có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đoàn kết và có ý thức xây dựng tập thể phòng lớn mạnh, đổi mới vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

            - Tuân thủ và thực hiện tốt Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán, các văn bản về quản lý tài chính, quản lý tài sản công, quy trình thanh toán tạm ứng và các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn khác.

             - Cơ bản đã tạo được lề lối làm việc ổn định mang tính chuyên môn hóa theo hướng tích cực, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc, chế độ, các chuẩn mực kế toán nhưng đảm bảo hiệu quả.

1.2  Khó khăn

            Bên cạnh những thuận lợi của năm học qua, vẫn không ít còn nhiều mặt khó khăn cần khắc phục, cụ thể:

            - Các văn bản về chế độ, chính sách của Nhà nước ban hành chưa đồng bộ và tính ổn định chưa cao nên công tác xây dựng kế hoạch, tham mưu về dự toán kinh phí còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự chủ động trong điều hành xử lý nên ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả thực hiện công việc. Công tác nghiên cứu cập nhật văn bản của cán bộ, viên chức chưa thường xuyên và thiếu kịp thời nên hiệu quả công tác chưa cao; nhất là các văn bản thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo; chi hoạt động khoa học và công nghệ; chi đầu tư mua sắm, sửa chữa; chi cho công tác tuyển sinh và một số chi hoạt động thường xuyên khác.

            - Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của một số khoa, phòng còn chậm, thiếu chủ động, số liệu thiếu chính xác, chưa sát đúng với tình hình thực tế của đơn vị, thủ tục chưa đảm bảo và còn nhiều kế hoạch phát sinh đột xuất, làm ảnh hưởng đến kế hoạch điều hành dự toán chung của toàn trường.

            - Nguồn kinh phí ngân sách cấp hàng năm cho việc mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, sửa chữa thường xuyên còn hạn chế nên việc phân bổ dự toán thiếu chủ động, cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, còn manh mún; tài sản xuống cấp và hư hỏng thường xuyên do thời gian sử dụng.

            - Nguồn thu của đơn vị, đặc biệt là nguồn thu từ học phí của các hệ đào tạo chính quy ngoài sư phạm ngày càng giảm ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị.

            - Ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, viên chức, sinh viên trong nhà trường về sử dụng tài sản công, đặc biệt là việc sử dụng điện, nước còn hạn chế đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học

2.1  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của NN

             Để CBNV có sự thông suốt về nhận thức, phát huy được vai trò trách nhiệm cá nhân trong công tác nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ thì việc giáo dục chính trị tư tưởng phải được đặt lên hàng đầu, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị cần phải tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau:

            - Toàn thể CBNV trong phòng đã tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị như: học tập các Nghị quyết của Đảng cấp trên, các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể.

            - Thực hiện tốt các quy định, quy chế của nhà trường, có ý thức trong sinh hoạt phòng. Chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước.

            - Luôn có ý thức xây dựng tập thể phòng và tập thể nhà trường lớn mạnh, đoàn kết, nhất trí, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau. Có lập trường chính trị vững vàng có lối sống lành mạnh trung thực, phẩm chất đạo đức trong sáng.

            - Triển khai thực hiện và vận dụng vào thực tiễn các Nghị quyết của Đảng cấp trên, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên thực hiện và làm theo Nghị quyết. Thực hiện nói và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

            - Thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ, viên chức của phòng.

2.2 Công tác tổ chức cán bộ

2.2.1 Kết quả đạt được

2.2.1.1 Công tác tổ chức cán bộ

Cán bộ, viên chức trong phòng có trình độ đại học và trên đại học. Phòng luôn quan tâm đến việc đào tạo nâng cao trình độ về nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ.

            Thường xuyên phổ biến đến các cán bộ đảm nhiệm các phần hành về các văn bản mới thuộc chuyên ngành trong các buổi sinh hoạt phòng. Ngoài các phần hành công việc được phân công, một số cán bộ còn kiêm nhiệm thêm công tác kế toán ở BQLDA, các trung tâm, các đoàn thể trực thuộc trường.

2.2.1.2 Công tác thi đua khen thưởng

            Phòng luôn quan tâm công tác thi đua khen thưởng, chú trọng việc phát hiện cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng bằng hình thức khen thưởng  của Hiệu trưởng.

2.2.2 Tồn tại hạn chế

Phòng chưa chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, các sáng kiến kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt cho công việc chuyên môn, chưa tạo điều kiện để CBVC có thời gian học tập, nghiên cứu nhằm đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào công việc chuyên môn hàng ngày.

2.3 Công tác chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017

-- Thực hiện việc xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý và năm, đảm bảo tính liên tục, khoa học và hiệu quả.

-- Các phần hành công việc được phân công cụ thể cho từng thành viên và chủ động kiểm tra, giám sát từ khâu lập dự toán đến khâu nghiệm thu thanh quyết toán.

-- Các nội dung hoạt động thu, chi, quản lý tài sản công thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định về quản lý tài chính; Quy trình thanh toán tạm ứng; Quy chế quản lý tài sản công.

            - Luôn chủ động trong công việc giao, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động để phân công phần hành sát với chức năng, năng lực thực tế cá nhân

            - Thực hiện và phục vụ tốt cho công tác báo cáo tự đánh giá của nhà trường năm 2017.

            - Thực hiện tốt kế hoạch tháng đề ra có kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót.

2.4 Công tác nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ

            - Năm học 2016-2017 phòng đã chú ý đến việc nghiên cứu các loại văn bản hướng dẫn chế độ làm việc đối với giảng viên (sửa đổi), các chính sách tài chính, chế độ của người lao động, các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, bằng mọi hình thức cá nhân tự nghiên cứu hoặc tổ chức các buổi trao đổi thảo luận tập thể thông qua các buổi sinh hoạt phòng để các viên chức trong phòng được tiếp thu, thực hiện vận dụng kịp thời các văn bản.

            - Phòng đã cử cán bộ tham gia các hội thảo chuyên ngành, tập huấn phần mềm kế toán do các đơn vị trong tỉnh tổ chức.

2.5 Công tác chấp hành chế độ, chính sách, nghiệp vụ kế toán.

            Quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng đã bám sát, kế hoạch của nhà trường, để cụ thể hoá kế hoạch của phòng sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ như kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý hành chính, chi phục vụ con người về các chế độ lương, phụ cấp, dạy thêm làm thêm giờ, chế độ học bổng, trợ cấp xã hội các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN trợ cấp khác và các khoản chi khác... đều được xây dựng dự toán đảm bảo chi đúng kế hoạch dự toán, đúng mục đích, hợp pháp, đảm bảo chế độ quy định, đáp ứng đầy đủ và kịp thời đến (CBGV, CNVC, HS-SV) và các hoạt động chung của nhà trường.

            - Chấp hành chế độ chính sách

            Cán bộ phần hành luôn thực hiện đúng chế độ, chính sách đảm bảo yêu cầu cho công việc như:

            Chấp hành các Luật: Ngân sách, Kế toán, Quản lý thuế, các văn bản về quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn của ngành, địa phương. Từ đó luôn đảm bảo nghiêm túc chế độ ghi chép, cập nhật số liệu kịp thời phản ánh số liệu đầy đủ trung thực, chính xác vào hệ thống sổ sách kế toán đúng quy định.

            Đã thực hiện tốt việc lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước.

            - Công tác quản lý tài chính 

            Công tác quản lý đã được xây dựng và triển khai thực hiện thường xuyên, tự kiểm tra hoặc kiểm tra lẫn nhau nhằm mục đích phát hiện sai sót để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa, đã đưa lại kết quả như:

            -- Quản lý tốt các nguồn kinh phí, tài sản công của đơn vị, không để thất thoát quỹ, quản lý tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ đã đi vào ổn định, nề nếp.

            -- Thường xuyên có biện pháp kiểm tra nguồn thu, chi đảm bảo chế độ, đặc biệt kiểm tra phần thu tại đơn vị tránh được thất thoát để ngoài sổ sách kế toán và chi sai mục đích.

            Đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện các dự toán đặc biệt là khoản mua sắm tài sản, thiết bị, công cụ lao động, vật tư, sửa chữa nâng cấp cải tạo duy tu bảo dưỡng... đồng thời theo dõi giám sát chặt chẽ các hợp đồng, các dự án, đề án, đề tài khoa học...

            Phòng đã phối hợp cùng với phòng Đào tạo thanh toán giờ giảng vượt định mức theo đúng chế độ quy định đảm bảo kịp thời cho giảng viên.

            Quản lý giám sát chặt chẽ các hoạt động của các loại hình liên kết đào tạo, thực hiện thanh toán đúng với các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời đảm bảo tính khách quan công bằng theo kết quả tham gia của các bộ phận.

            -- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chứng từ trước khi đưa vào thanh toán và tăng cường kiểm tra các thủ tục tính pháp lý, hợp pháp của các chứng từ kinh tế phát sinh trên cơ sở kế hoạch hoạt động thường xuyên của nhà trường.

            -- Số liệu giữa kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp luôn được kiểm tra, đối chiếu kịp thời, thường xuyên, đảm bảo tính chính xác, khớp đúng và đã cung cấp đầy đủ cho công tác thẩm tra quyết toán của cơ quan tài chính.

- Nghiệp vụ kế toán và thực hiện công việc thanh toán tổng hợp

            -- Các thành viên trong phòng đã thực hiện đầy đủ phần hành nghiệp vụ được giao trong việc giao dịch hàng ngày, cơ bản nắm bắt được yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn.

            -- Báo cáo tài chính là kết quả phân tích hoạt động tài chính của đơn vị, trong thực hiện đã được phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ các biểu mẫu theo yêu cầu và cơ bản đúng thời gian quy định

            -- Thực hiện công tác thu chi hàng ngày đảm bảo đúng kế hoạch.

            -- Thực hiện chế độ tăng cường quản lý tài sản công từ khâu cập nhật sổ sách đến kiểm tra việc thực hiện sử dụng tài sản trong đơn vị, tổng hợp, phân loại và đề xuất phương án xử lý tài sản thanh lý.

            -- Công tác quản lý quỹ đã thực hiện đúng chế độ về quản lý nhập xuất tiền mặt, cập nhật thu, chi rõ ràng cẩn thận đảm bảo thủ tục, không có hiện tượng tiêu cực và thất thoát quỹ.

2.6 Công tác phối hợp, tham mưu:

- Đã tham mưu tích cực cho Chủ tài khoản trong sử dụng kinh phí đúng mục đích có hiệu quả kinh tế thiết thực tránh lãng phí trong chi tiêu, đặc biệt đã tham mưu được các định mức khoán chuyên môn làm cơ sở cho việc thanh quyết toán các hoạt động chuyên môn đúng chế độ quy định.

            - Luôn luôn chủ động phối hợp kịp thời với các phòng, khoa, trung tâm đảm bảo tốt các kế hoạch hoạt động theo yêu cầu của nhà trường (kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quản lý hành chính, chế độ tiền lương, tiền học bổng, các khoản trợ cấp xã hội, tăng trưởng CSVC, trang thiết bị giảng dạy học tập).

2.7 Công tác khác

            - Tham gia đầy đủ các cuộc họp, học tập chính trị của nhà trường, Đảng, Công đoàn đề ra.

            - Luôn có ý thức tốt trong xây dựng tập thể lớn mạnh, đoàn kết nhất trí trong nội bộ và trong toàn trường.

            - Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn, đoàn Thanh niên.

            - Thực hiện tốt các cuộc vận động quyên góp, từ thiện do nhà trường phát động.

2.8 Đánh giá chung

            Năm học 2016-2017, phòng tập trung xử lý nhiều đầu mối của các bộ phận, phòng, khoa, trung tâm; các thành viên trong phòng đã có sự cố gắng nhất định, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của nhà trường kịp thời đúng kế hoạch, đồng thời chấp hành chế độ quy định về lĩnh vực tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu.

            Một số tồn tại trong chuyên môn:

            -- Số ít cán bộ ý thức trách nhiệm trong công việc chưa cao, chưa thực sự tâm huyết với công việc.

            -- Công tác tiếp nhận hồ sơ chứng từ ban đầu, kiểm tra kế hoạch, dự toán vẫn có lúc thiếu chặt chẽ, chưa khoa học;

            -- Việc nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới về chế độ chính sách chưa được thường xuyên.

            -- Công tác quản lý tài sản công tuy có nhiều cố gắng nhưng việc quản lý, theo dõi ở các đơn vị phòng, khoa, trung tâm vẫn chưa chặt chẽ.

            -- Công tác kiểm tra nội bộ, lưu trữ chứng từ chưa được thực hiện thường xuyên và có tính khoa học. Việc theo dõi công nợ phải thu, phải trả còn chưa kịp thời, công tác báo cáo công nợ vẫn chưa được duy trì thường xuyên nên việc nắm bắt xử lý còn chậm, hiệu quả chưa cao.

            -- Công tác phối hợp giữa các phòng, khoa, trung tâm còn hạn chế, thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao.

3. Kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017

3.1.           Danh hiệu tập thể:  Tập thể Lao động tiên tiến

3.2.           Danh hiệu cá nhân:

-         Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

STT

HỌ TÊN

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Nguyễn Xuân Hảo

Bằng khen của Thủ tướng

chính phủ

-         Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

STT

HỌ TÊN

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Nguyễn Xuân Hảo

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

-         Lao động tiên tiến

STT

HỌ TÊN

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Nguyễn Xuân Hảo

Lao động tiên tiến

2

Mai Thị Huyền Nga

Lao động tiên tiến

3

Lê Thị Hải Vân

Lao động tiên tiến

4

Lê Thị Hồng Vân

Lao động tiên tiến

5

Nguyễn Thị Thùy Linh

Lao động tiên tiến

6

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Lao động tiên tiến

7

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Lao động tiên tiến

-         Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

 TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Mai Thị Huyền Nga

Kế toán trưởng

2

Lê Thị Hải Vân

Kế toán viên

 

Phần II

PHƯƠNG HƯNG, NHIM VNĂM HC 2017 - 2018

 

Để hoàn thành các nhiệm vụ và các chỉ tiêu trong năm học 2017-2018, phòng cần tập trung một số nội dung sau đây:

I. Định hướng chung

            Nâng cao năng lực công tác, đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính trong công tác chuyên môn nhưng tuân thủ nguyên tắc và các chế độ quy định hiện hành, đảm bảo nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ.

            Tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các phần hành kế toán, phối hợp với các phòng, ban, khoa, trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

            Giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu và được tiến hành thường xuyên liên tục. Thông qua đó để có những động cơ, thái độ đúng đắn trong lao động, học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức của người CBVC. Trong năm học 2017-2018 công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC của phòng tập trung vào một số nội dung sau:

- Chấp hành tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- CBVC của phòng tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị.

- Mỗi CBVC phải luôn thể hiện hết trách nhiệm của chính mình trên nhiệm vụ được giao, trách nhiệm trước tập thể phòng, nhà trường, xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí cao, phát huy tính tích cực, sáng tạo trong công tác.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường tư tưởng, luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống; đồng thời có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau; uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, biểu hiện thiếu trách nhiệm, tiêu cực, lãng phí.

- Trên cơ sở nhận thức thông suốt về các nhiệm vụ được giao, mỗi CBVC phải tự mình lấy hiệu quả công tác làm thước đo cho bản thân, thực hiện giữa nói và làm giữa lý thuyết với thực tiễn, giữa cống hiến và hưởng thụ. Hưởng ứng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.

2. Công tác tổ chức cán bộ

Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, viên chức không ngừng nâng cao năng lực công tác để đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác thi đua, khen thưởng:

- Tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; thực sự coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thông qua các phong trào thi đua nhằm phát huy được sức mạnh của tập thể CBVC trong đơn vị góp phần đóng góp chung cho sự phát triển của Nhà trường.

- Gắn kết các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tổ chức, phát động các phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đồng thời,  xác định mục tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị.

3. Công tác chuyên môn

            Chấp hành tốt Luật Ngân sách, Luật Kế toán và các văn bản quản lý tài chính hiện hành.

            - Đảm bảo đủ, đúng quỹ tiền lương và quyền lợi khác cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trên cơ sở định biên lao động (trong biên chế và hợp đồng) được duyệt.

            - Quản lý tốt các nguồn kinh phí sử dụng (gồm nguồn ngân sách được cấp, nguồn thu tại đơn vị và các nguồn tài trợ khác). Tham mưu cho Chủ tài khoản sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ có hiệu quả.

- Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết 117/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 16, khóa XVI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Nghị quyết 108/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 4, khóa XVII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

- Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 4 về Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Sử dụng kinh phí tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài.

            - Ưu tiên đầu tư cho chuyên ngành về nghiệp vụ giảng dạy, cơ sở thực hành nghề của các ngành kỹ thuật và công nghệ; nghiên cứu đề tài khoa học, biên soạn chương trình chi tiết, giáo trình ... từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, tài sản sử dụng lâu bền.

            - Tăng cường công tác quản lý tài sản công, thực hiện tốt chế độ mua sắm, sửa chữa bảo quản và sử dụng tài sản, phát huy hiệu quả tài sản hiện có. Đổi mới công tác quản lý tài sản, thực hiện đầy đủ và đúng nghiệp vụ về quản lý tài sản công.

            - Tiếp tục xây dựng lề lối làm việc có khoa học, đồng bộ hoá nghiệp vụ chuyên môn phối hợp nhịp nhàng giữa các phần hành kế toán; kế hoạch công tác năm học gắn liền kế hoạch tài chính năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần của từng cá nhân.

            - Chủ động phối hợp với các đơn vị để tìm kiếm thêm các nguồn thu cho nhà trường, như các khoản thu sự nghiệp, thu dịch vụ, thu liên kết đào tạo, các khoản thu khác.

            * Kế hoạch cụ thể:

            - Kiểm tra, rà soát quá trình chấp hành dự toán ngân sách của năm 2017, kế hoạch thu khác, học phí, lệ phí của các hệ đào tạo để sớm có biện pháp thu đúng, thu đủ và có sự điều chỉnh dự toán ngân sách, nhằm đảm bảo kế hoạch của nhà trường đề ra.

            - Triển khai kế hoạch mua sắm TSCĐ phục vụ chuyên môn, sửa chữa cải tạo, duy tu bảo dưỡng công trình nhà cửa, vật kiến trúc, điện nước. Rà soát kế hoạch mua sắm trang thiết bị hoạt động chuyên môn trong năm của các khoa, trước mắt ưu tiên cho những khoa cần triển khai đầu năm học mới.

            - Cân đối các nguồn thu học phí, thanh toán các khoản chi hoạt động thường xuyên chuyển trả kinh phí hợp đồng liên kết đào tạo cho các đơn vị liên kết.

            - Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2018 theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

            - Rà soát để thông báo các khoản nợ tạm ứng kéo dài, các khoản phải thu khác, để thu hồi dứt điểm và tất toán công nợ cuối năm tài chính.

            - Tăng cường việc tìm kiếm các nguồn thu về các khoản dịch vụ để không ngừng nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên; đặc biệt là các nguồn thu mang tính bền vững và lâu dài như: Học phí các lớp chính quy, liên thông; các khoản thu liên kết đào tạo. Tận dụng ưu thế mặt bằng của nhà trường để phát triển và tăng từ nguồn thu dịch vụ: cho thuê địa điểm, mặt bằng kinh doanh …

            - Phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm liên quan để triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch năm học, đáp ứng kịp thời các hoạt động của nhà trường.

4. Công tác tự học tự bồi dưỡng

            - Mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về chế độ chính sách của ngành, sắp xếp thời gian tham gia các lớp tập huấn ngắn ngày khi có điều kiện.

            - Khuyến khích CBVC trong phòng tham gia sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trên lĩnh vực công tác được phân công.

5. Công tác khác

            *Hoạt động đoàn thể:

            - Quán triệt chủ trương của Đảng uỷ, công đoàn đề ra

            - Tham gia các hoạt động văn thể của nhà trường, hưởng ứng các ngày lễ lớn trong năm, tổ Công đoàn tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn trường đề ra.

            - Tham gia xây dựng các hoạt động tập thể công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên vững mạnh.

6. Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018

            - Đối với tập thể: Tập thể lao động xuất sắc

            - Đối với cá nhân:

            -- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 02 đồng chí, gồm:

                        Nguyễn Xuân Hảo

                        Mai Thị Huyền Nga

           

-- Lao động tiên tiến: 05 đồng chí, gồm:

                        Nguyễn Thị Tuyết Minh

                        Lê Thị Hồng Vân

                        Lê Thị Hải Vân

                        Nguyễn Thị Thùy Linh

                        Nguyễn Thị Thúy Ngọc

            Trên đây là phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, phòng sẽ phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế tồn tại để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp đào tạo của nhà trường./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng TC-HC;   

- Lưu: KH-TC.

                                                                                                                                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                   

                                                                                                                    TS. Nguyễn Xuân Hảo

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình