Các loại Văn bản

Quy chế quản lý tài chính của Trường Đại học Quảng Bình

1/4/2015 9:15:41 AM

    UBND TỈNH QUẢNG BÌNH        CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Q.BÌNH                   Đc lp - Tự do - Hnh phúc

 

        Số: 211/QĐ-ĐHQB                                       Quảng Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Trường Đại học Quảng Bình

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

          Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật Kế toán và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-ĐHQB ngày 24/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-ĐHQB ngày 6/12/2011 của Hiệu trường Trường Đại học Quảng Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài chính của Trường Đại học Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định ban hành trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và trưởng các đơn vị phòng, khoa thuộc Trường Đại học Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3

- UBND tỉnh (để BC)

- KBNN tỉnh (để KS chi)                                                                                (Đã ký)

- HT và các PHT

- Các ĐV trong trường

- Lưu VT, KHTC                                             PGS.TS Hoàng Dương Hùng

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình